CS540 Introduction to Artificial Intelligence

CS540, Fall 2023
Department of Computer Sciences
University of Wisconsin–Madison


Instructors

Teaching Assistants

Ana Klabjan

Ana Klabjan

aklabjan@wisc.edu

Andrew Wang

Andrew Wang

azwang3@wisc.edu

Aniket Rege

Aniket Rege

Rege2@wisc.edu

Chengpo Yan

Chengpo Yan

cyan46@wisc.edu

Cole Diianni

Cole Diianni

diianni@wisc.edu

Hafeez Anees Ali

Hafeez Anees Ali

aneesali@wisc.edu

Haotian Ma

Haotian Ma

hma232@wisc.edu

Justin Kiefel

Justin Kiefel

jkiefel@wisc.edu

Wenxuan Zhao

Wenxuan Zhao

wzhao78@wisc.edu

Yang Guo

Yang Guo

yguo258@wisc.edu

Ziyi Zhang

Ziyi Zhang

zzhang2353@wisc.edu

Peer Mentors

 • Ankit Joju
 • Ruixuan Tu
 • Ahnaf Kabir
 • Minh Tri (Ike) Nguyen
 • Jianyu Ren
 • Aayush Ritesh Dani
 • Linrong Cai
 • Yile Chen
 • Hongyu Fu
 • Akhil Perumal
 • Jiakai Wang
 • Wendi Cai
 • Shangyuan Yang
 • Ali Asgar Sabir
 • Khai Minh Bui
 • Jiajun Li
 • Jiaqi Chen
 • Yuhan Zhang
 • Xinyu Li
 • Fahim Abrar Islam
 • Meng Fong Lio
 • Xinxi You
 • Mayank Nayak